Igdal Elohim Chaj

Igdal Elohim Chaj

Igdal Elohim Chaj je název krátké písně z židovské poezie, která je vystavěna na základech Maimonidesových Třinácti Principech Víry. Píseň má třináct veršů a každý verš symbolizuje jeden z Principů, které Maimonides ustanovil ve svém výkladu k talmudské kapitole Sanhedrin.

Autorem tohoto pijutu (židovská píseň) je Daniel ben Jehuda Dajan, který se narodil ve 13. století v Itálii. Igdal byla poprvé vytištěna v roce 1541 v Itálii v Boloně jako součást Machzoru (Židovská modlitební sváteční kniha), jejíž název byl „Kamcha DeAvšuna“. Jednalo se o jednu z nejstarších pésachových modlitebních knih, psaných podle italsko-židovských tradic.

Igdal byla vítána většinou židovských komunit v diaspoře. U Aškenázů se zpravidla čte či zpívá na začátku a někdy na konci ranní bohoslužby „Šacharit“. Sfaradejci obvykle Igdalem zakončují večerní šabatovou či sváteční bohoslužbu. Poslední dva rýmy jsou dle Sfaradejské tradice.

V knize „Seder HaJom“ (Průběh dne) od rabína Moše ben Makira, Sefadského kabalisty z 16. století, je psáno: „U některých bylo zvykem říct po bohoslužbě Třináct principů víry, kterým je písnička Igdal Elohim Chaj. Zpívali ji příjemným hlasem a je to tradice pěkná a dobrá a Hospodinem přijatá. Skrz ni přijímají víru v třináct principů a také ji s radostí říkají pro čest toho Velkého dne (Šabat), což je požitkem ohromným“. Některé Aškenázské komunity ho říkali každý den.

Jiní, kteří praktikovali svůj ortodoxní život podle sefadského kabalisty z 16. století Icchak Lurja (HaAri), nezahrnuli do svých modliteb poezii či texty, které nebyly psány podle kabaly a proto Igdal nezpívali. Rabín Icchak Lurja s rabínem Šlomo David ibn Zamra obecně nepřijali Igdal, protože byli názorově proti ustanovení nějakých principů pro židovskou víru.

Igdal Elohim Chaj byl tištěn i v dalších modlitebních knížkách (Sidurim) jako např. Sidury dle židovsko-polských tradic nebo Sidur Bejt Jaakov či Šaar HaŠanajim. Naproti tomu v jiných sidurech jako jsou Chasidské Chabadnické modlitební knížky nebo Sidurym podle HaAri a další, se Igdal neobjevuje. Dnes je Igdal především součástí Sidurů podle tradic Východu (Židé z arabského světa – Mizrachijím).

1. kategorie – Víra v Boha a popis jeho jedinečnosti

1.1
Navazuje na první princip: všechny existující věci a předměty na světě vznikly boží silou a Bůh je jedinou existencí na světě, která je nezávislá

יִגְדַּל אֱלֹהִים חַי וְיִשְׁתַּבַּח/נִמְצָא וְאֵין עֵת אֶל מְצִיאוּתוֹ
Čte se: Igdal Elohim Chaj Ve’ištabach  / Nimca Ve’ejn Et El Meciuto
Překlad: Povstane Hospodin živ a pochválen / Hospodin živ, jehož existence je nadčasová

Vysvětlení: První Desatero přikázání klade důraz na poznání a víru v Boha („Já jsem
Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví“). Z toho důvodu začíná první verš zdůrazněním Hospodinovy existence. Poté, co člověk pochopí, že Bůh existuje, by měl začít pochopením slov „Hospodin živ“. Vztah mezi Hospodinem a všemi stvořeními je jiný, než vztah mezi výrobcem a produktem. Po fázi, kdy je produkt hotový, tak je jeho existence svým výrobcem neovlivnitelná, což u Boha a všech bytostí není. Naše existence je na Bohu závislá nepřetržitě a neustále. Naším stvořitelem je Bůh a on je naším tvůrcem. My bychom bez tvůrce existovat nemohli, ale to neplatí pro samotného tvůrce – Hospodina. Proto platí tvrzení: Hospodin je živ – existuje neustále a naše existence je závislá na jeho samotné existenci. Bůh je nadčasový, protože i čas je výrobkem Boha.

1.2
Navazuje na druhý princip: nikdo mu není podobný a nelze ho rozdělit abstraktně, ani představit konkrétně

אֶחָד וְאֵין יָחִיד כְּיִחוּדוֹ/נֶעְלָם וְגַם אֵין סוֹף לְאַחְדּוּתוֹ
Čte se: Echad Ve’ejn Jachid ke’ichudo / Ne’elam Ve’gam Ejn Sof Le’achduto
Překlad: Hospodin je jediný a jedinečný / Hospodin je kradmý a jeho jednotnost je nekonečná

Vysvětlení: Zde je návaznost na jednu z nejdůležitějších židovských modliteb a vyznání víry: „Slyš Izraeli, Bůh je jeden, Bůh je náš“. Hospodin, oproti všem stvořením, je jednotný. Bůh se neskládá z formy a látky, je pouze jednotný = nemůže byt složen z více forem. Jeho jednotnost je navíc nekonečná a jedinečná, nikdo jako Bůh není a být nemůže. Jelikož je Bůh kradmý, skrytý, nemůžeme ho ani doopravdy oslovit konkrétním či obecným nebo fyzickým titulem. Hospodin nemůže byt hodný, či zlý nebo laskavý.

1.3
Navazuje na třetí princip: Hospodin není hmotný, fyzické chování hmoty na Hospodina nemá vliv

אֵין לוֹ דְמוּת הַגּוּף וְאֵינוֹ גּוּף/לֹא נַעֲרֹךְ אֵלָיו קְדֻשָּׁתוֹ
Čte se: Ejn Lo Demut Ha’guf Ve’ejno Guf / Lo Na’aroch Elav Ke’dušato
Překlad: Hospodin nemá hmotný obraz ani tělo / Nevykonáme žádné obřady pro jeho Svatost

Vysvětlení: V této verši se kompletně vylučuje jakákoliv fyzičnost Boha. Nejen, že Hospodin nemá lidské vlastnosti či chování, ba ani je mít nemůže. A protože je vyloučená jakákoliv fyzičnost Boha, tak ani nemůže mít obraz těla nebo tělo samotné a z toho důvodu mu takto ani nejde sloužit = Svatost Hospodina proto nemůže mít zadanou formu (tělo či obraz). Vykonání obřadů pro člověkem sestavené formy nebo obrazy Boha vylučují samotnou Boží existenci.

1.4
Navazuje na čtvrtý princip: Hospodin je předchůdcem všeho, všechny látkové, smyslové i spirituální věci vznikly z něj a po něm

קַדְמוֹן לְכָל דָּבָר אֲשֶׁר נִבְרָא/רִאשׁוֹן וְאֵין רֵאשִׁית לְרֵאשִׁיתוֹ
Čte se: Kadmon Le’chol Davar Ašer Nivra / Rišon Ve’ejn Rešit le’rešito
Překlad: Hospodin je prvobytný / Hospodin je první a nic mu nepředcházelo

Vysvětlení: Často se stává, že je věta: Bůh je předchůdcem všeho, špatně nebo mylně pochopena. Cílem autora tohoto verše symbolizujícího Maimonidesův čtvrtý princip víry je položit chápání výrazu prvobytnost. Prvotní chápání tohoto výrazu je většinou myšlenka, že Boží existence je nekonečná. To ovšem vede k mylnému chápání Boží existence. Hospodin nemůže být navázaný na časovou linii, protože čas jako takový byl stvořen. Pravé chápání pojmu prvobytnost je to, že Bůh je mimo / nad definicí času, což ho dělá právě absolutním počátkem.

1.5
Navazuje na pátý princip: Hospodin je jediným, ke komu bychom se měli modlit a komu bychom měli sloužit. Všechna ostatní stvoření nemohou činit proti Boží vůli a proto bychom mu neměli sloužit jinými cestami

הִנּוֹ אֲדוֹן עוֹלָם לְכָל נוֹצָר/יוֹרֶה גְּדֻלָּתוֹ וּמַלְכוּתוֹ
Čte se: Hino Adon Olam Le’chol Nocar / Jore Gedulato Ve’malchuto
Překlad: Hospodin je pánem všech stvoření / Nasvědčuje jeho ohromnost a království

Vysvětlení: Tento verš varuje před modlářstvím a zároveň navazuje na druhý princip víry zmíněný již ve druhé verši. Především, Bůh je sice pouze jeden, ale zároveň je pánem všech stvoření. Proto je jediný, komu by všechna stvoření měla sloužit a ne Měsíci, Slunce či jiným tělesům, která lidé uctívali v minulosti a někteří až do dnes. Dále uctívání Boha svědčí o jeho ohromnosti a království. Vyplívá tedy, že bychom se měli vyvarovat modloslužbě

2. kategorie – víra v posvátnost zákona, jeho božský původ a proroctví

2.1
Navazuje na šestý princip: Proroctví existují, lidé se mohou stát proroky

שֶׁפַע נְבוּאָתוֹ נְתָנוֹ/אֶל אַנְשֵׁי סְגֻלָּתוֹ וְתִפְאַרְתּוֹ
Čte se: Šefa Nevuato Netano / El Anšej Segulato Ve’Tifarto
Překlad: Blahobytné proroctví dal / Jedinečným lidem, lidem jeho krásy

Vysvětlení: Je třeba pochopit, že proroctví je vlastnost, která opravdu existuje. Sám Maimonides píše, že pouze lidé, u kterých vládne moudrost a hrdinství, mohou dosáhnout této vysoké úrovně – být prorokem. Již staří mudrci tvrdili, že hrdinou je ten, kdo zvítězil nad svými zlozvyky a napravil je. Takových lidí je velice málo a na to navazoval Maimonides. Takoví lidé jsou jedineční, září Hospodinovou krásou.

2.2
Navazuje na sedmý princip: Mojžíš je největším prorokem všech dob a jeho proroctví bylo vyšší než proroctví předchozích, nebo následujících proroků. A to na základě čtyř důvodů. Mojžíš je jediný, kdo prorokoval bez obrazu, bez slabosti, když byl vzhůru a kdykoli chtěl. Tím dosáhl nejvyššího stupně znalostí Boha

לֹא קָם בְּיִשְׂרָאֵל כְּמֹשֶׁה עוֹד/נָבִיא וּמַבִּיט אֶת תְּמוּנָתוֹ
Čte se: Lo Kam Be’Israel Ke’Moše Od / Navi U’mabit Et Temunato
Překlad: Nebyl v Izraeli již člověk jako Mojžíš / Prorok, který Hospodina poznal

Vysvětlení: Žádný prorok v Izraeli se již nikdy nevyrovnal Mojžíši. Mojžíš byl prvním a nejvyšším prorokem všech dob – Bohem vyvoleným. Maimonides uvádí celkem čtyři rozdíly mezi Mojžíšem a ostatními proroky: Mojžíšovi bylo vidění předáno vždy přímo Bohem a ne skrz prostředníky, jako jsou sny či znamení. Vidění přijal Mojžíš vždy, když byl vzhůru a ne v průběhu spánku nebo obrazotvornosti. Pokaždé, když měl vidění, tak stál rovně a silně, nikdy nebyl přitom oslaben. Měl vidění kdykoliv a kdekoliv a ne za určitých situací.

2.3
Navazuje na osmý princip: Hospodin nám dál zákon – všech pět Mojžíšových knih napsal samotný Mojžíš slovo za slovem a tak, jak mu bylo bohem odříkáno. Mojžíš sám nepřidal ani jedno slovo, s psaným zákonem byl darován i ústní zákon, který byl předáván z generace na generaci

תּוֹרַת אֱמֶת נָתַן לְעַמּוֹ אֵל/עַל יַד נְבִיאוֹ נֶאֱמַן בֵּיתוֹ
Čte se: Torat Emet Natan Le’amo El / Al Jad Nevio Ne’eman Bejto
Překlad: Zákon pravdy dal svému národu / Skrz věrného Proroka Hospodinova
Vysvětlení: Verš chce zdůraznit svatost Hospodinova zákona. Zákon byl Bohem předán národu Izraelskému = původ Zákona je tedy svatý a zároveň věčný a navždy relevantní. K předání zvolil Bůh muže – Mojžíše, který je označen jako věrný, protože zákon napsal slovo po slovu od Hospodina a nic při tom nezměnil.

2.4
Navazuje na devátý princip: Hospodinův zákon zůstane navždy stejný
לֹא יַחֲלִיף הָאֵל וְלֹא יָמִיר/דָּתוֹ לְעוֹלָמִים לְזוּלָתוֹ
Čte se: Lo Jachalif Ha’El Ve’lo Jamir / Dato Le’olamim Le’zulato
Překlad: Hospodin nikdy neobmění a nepřevrátí / Náboženství své na věky svému bližnímu

Vysvětlení: Hospodin nikdy nezmění náboženství, které dal národu Izraelskému. A také ho jiným nenahradí. Slovo bližný je zde chápáno jako právo, které Izraelcům předal spolu se zákonem. Původní zákon nikdy nebude ani úplně ba ani částečně změněn.

3. kategorie – zásady víry v Boha, princip o odměně a trestu.

3.1.
Navazuje na desátý princip: Hospodin zná všechny činy člověka
צוֹפֶה וְיוֹדֵעַ סְתָרֵינוּ/מַבִּיט לְסוֹף דָּבָר בְּקַדְמָתוֹ
Čte se: Cofe Ve’jodea Setarejnu / Mabit Le’sof Davar Be’kadmuto
Překlad: Hospodin vidí a zná naše tajemství / Ví už výsledek na počátku věcí

Vysvětlení: Bůh není člověk a člověk není Bůh. Vlastností Boha není pozorovat činy svých stvoření. Bůh je všechny již zná, i ty nejtajnější. Slovo vidět ve verši znamená, schopnost vidění souvislostí všech příčin.

3.2
Navazuje na jedenáctý princip: Hospodin odměňuje studenty zákona a trestá hřešící
גּוֹמֵל לְאִישׁ חָסִיד כְּמִפְעָלוֹ/נוֹתֵן לְרָשָׁע רָע כְּרִשְׁעָתוֹ
Čte se: Gomel Le’iš Chasid Kemifalo / Noten La’raša kerišato
Překlad: Odměňuje člověka zbožného podle jeho dobročinů / Zlému vrací zlo podle jeho zločinů

Vysvětlení: Jádrem života je dobro a člověk by se měl mít v životě dobře a cítit se šťastný. Proto by měl člověk vykonat co nejvíc dobra. Uděláš-li dobré věci v životě, budeš se mít dobře. Zvolíš-li cestu zla – budeš škodit a šířit zlovůli, vrátí se ti to.

3.3
Navazuje na dvanáctý princip: Příchod spásy – věřit v příchod spasitele – potomka z rodu Davidova, který je a bude největším králem

יִשְׁלַח לְקֵץ יָמִים מְשִׁיחֵנוּ/לִפְדּוֹת מְחַכֵּי קֵץ יְשׁוּעָתוֹ
Čte se: Išlach Le’kec Jamim Mešichenu / Lifdot Mechakej Kec Ješuato
Překlad: V posledních dnech pošle našeho spasitele /  Spasí ty, kteří na spásu věrně čekali.

Vysvětlení: Víra v příchodu spasitele by nikdy neměla zhasnout. Spasitel jednoho dne přijde a spasí ty, kteří na svoji spásu věrně čekali.

3.4
Navazuje na třináctý princip: Mrtví povstanou

מֵתִים יְחַיֶּה אֵל בְּרֹב חַסְדּוֹ/בָּרוּךְ עֲדֵי עַד שֵׁם תְּהִלָּתוֹ
Čte se: Metim Jechaje El Berov Chasdo / Baruch Adej Ad Šem Tehilato
Překlad: Mrtví oživí svou velkou milostí / Požehnána na věky Hospodinova sláva

Vysvětlení: Náš život nám byl darován Boží milostí. V den soudu, boží velkou milosti vstanou mrtví.

Uzavření
אֵלֶּה שלוש עֶשרֵה לְעִקָּרִים/הֵן הֵם יְסוֹד דַּת אֵל וְתוֹרָתו
Čte se: Ele Šeloš esre Le’ikarim / Hen Hem Jesod Dat El Ve’torato
Překlad: To je Třináct Principů / Jsou to základy víry a Hospodinův zákon

תּוֹרַת מֹשה אֱמֶת וּנְבוּאָתוֹ/בָּרוּךְ עֲדֵי עַד שם תְּהִלָּתוֹ
Čte se: Torat Moše Emet Ve’nevuato Emet / Baruch Adej Ad Šem Tehilato
Překlad: Mojžíšův zákon i proroctví jsou pravdivé / Požehnána na věky Hospodinova sláva